KADIN VE ÇOCUK HAKLARI KOMİSYONU
Tarih: 21.10.2020| Okunma Sayısı: 598

KADIN VE ÇOÇUK HAKLARI KOMİSYONU SORUMLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ

AV.ARZU ELMA BENLİ 

KOMİSYON ÜYELERİ

AV.ÜNSAL ÇANKAYA

AV.OYA ŞAHİN

AV.GÖKHAN ŞAHİN

AV.ELİF MİRAY CAMUZCU

AV.HANDE BÜYÜKÇAM

AV.AYSEL ARTAN

AV.AYSU ALKAÇ

AV.ESRA TUNÇBİLEK

AV.ŞEYDA ÇETİN SARIDAŞ

AV.ZÜLAL BÜKER

AV.DURDU BETÜL AYDEMİR

AV.EMİNE ŞAHİN

AV.FATMA İPEK ALALOĞLU 

AV.BELGİN TOP

AV.YADİGAR GÜZEL

AV.MERVE DEMİR

AV.YEŞİM TUNCAY OKUDAN

AV.ECEM NALBAT

AV.HALİL YAVUZ KELLE

AV.HÜMEYRA RANA YÜCEL

 

 

 

 

ISPARTA BAROSU

KADIN VE ÇOCUK HAKLARI KOMİSYONU YÖNERGESİ

AMAÇ-YAPILANMA

ÇALIŞMA  ALAN VE YÖNTEMLERİ

 

AMAÇ:

Madde 1-Komisyonun amacı, öncelikle fiziksel,cinsel, psikoljik, ekonomik ve benzeri her türlü şiddete maruz kalan veya ekonomik gücü olmayıp aile hukukuna ilişkin konularda hukuki yardım talebinde bulunan kadınları bilgilendirmek ve yardım sağlamak,bu konuda mesleki kurumsal ve uygulamaya yönelik araştırma ve çalışmalar yapmaktır.

YAPILANMA :

Madde 2-Komisyon;başkan,başkan yardımcısı,sekreter ve üyelerden oluşur.Başkan komisyonu temsil eder, toplantılara başkanlık eder,işlemleri yürütür ve denetler.

Başkan yardımcısı başkan olmadığı zamanlarda başkanın görevlerini üstlenir. Yazman toplantıda konuşulan kararları tutanağa geçirir.

ÜYELER :

Komisyon,komisyonda çalışma isteğini komisyon başkanına bir dilekçe ile bildiren Isparta Barosu Avukatlarından ve ayrılma iradesi bildirmeyen eski üyelerden oluşur.

Tüm üyelerin planlanan çalışmaların birinde görev almalarına ve çalışma yapmalarına özen gösterilir.

Her üye, periyotları komisyonca belirlenecek günlerde nöbet tutmakla yükümlüdür.

TOPLANTILAR :

Madde 3-Komisyon, ayda bir defa toplanır.

Her toplantıda bir sonraki toplantı gündemi belirlenir. Bir sonraki toplantı yeri, gündemi ve öneriler toplantı saatine kadar gündeme eklenebilir. Karar yeter sayısı toplantıya katılanların salt Çoğunluğudur.

ÇALIŞMA YÖNTEMİ:

Madde 4-Komisyon, amacı doğrultusunda çalışma programı belirler. Program dışında çalışma yapılması düşünülen konular söz konusu olduğunda bu durum önce komisyona önerilir. Öneri komisyonda karar altına alınır.

ÇALIŞMA ALANLARI:

Madde 5-Yasalardaki ve uygulamalardaki ayrımcılıkların önlenmesi doğrultusunda çalışmalar yaparak;

yürürlükteki yasalarda var olan hak ve özgürlükleri kullanma bilincini oluşturma yönünde bilgilendirme çalışmaları yapar, kamuoyu oluşturmak üzere broşürler hazırlar.

Şiddete uğramış kadın ve çocuklara hukuksal ve psikolojik danışmanlık yapar.

Yasa değişikliklerini gündeme getirir.

Kadınlara Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi' nin ve 4320 sy.lı yasanın hayata geçirilmesini sağlar.

Kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi konusunda, uygulamadan doğan zorlukların giderilmesi amacıyla gerektiğinde hakim ve savcılarla temasa geçerek, emniyet görevlilerine,adli hekimlere yönelik broşür hazırlar.

Amaca uygun toplantılar, eğitim amaçlı çalışmalar,panel ve konferanslar düzenler,komisyonun amacı ve ilkleri doğrultusunda Baro Başkanlığını bilgilendirerek gerektiğinde basın açıklaması yapar.

Bu çalışmalarla ilgili bilgileri her 3 ayda bir Baro yönetim Kuruluna sunar.

Tüm bu çalışmalarını başta TÜBAKKOM ve diğer baro kadın haklarıKomisyonları olmak üzere ilgili kurum,kuruluş ve demokratik kitle örgütleri ve kişilerle işbirliği içinde yürütür.

NÖBET SİSTEMİ:

Madde 6-Üye Avukatlar komisyona yapılacak başvurulara cevap vermek, hukuki yardımlarda bulunmak üzere

 üye sayısına göre hazırlanacak nöbet listesine katılırlar.

Nöbetçi avukat, müracaatçı ile vekil-vekalet ilişkisine giremez,bir başka avukat ile başvurucunun vekil — vekalet ilişkisine aracı olamaz.

KOMİSYON GELİRLERİ:

Komisyonun, yukarıda bildirilen amaçlan doğrultusunda çalışması için gerekli giderleri karşılamak üzere ihtiyaç duyacağı parayı komisyon belirler.

Gerekli giderler Isparta Barosunun tahsis edeceği kaynakla temin edilir.

YÜRÜRLÜK:

Madde 8-Bu yönerge Isparta Barosu Yönetim Kurulu'nun kabulü 22.12.2010 tarih ve 2010/142 sayılı kararı ile yürürlüğe girer.

14.06.2021
AV. ÜNSAL ÇANKAYA
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.